Při úmrtí doma:

Je nutné nejprve zavolat lékaře, případně záchrannou službu. Lékař provede ohledaní zemřelého a napíše ohledací list. Teprve poté můžete volat naši pohřební službu k odvozu zemřelého na telefonním čísle 603 445 677.

Do příjezdu naší pohřební služby můžete zesnulého obléci, nebo vhodné oblečení pouze připravit a zesnulého oblečeme my. Pokud byla lékařem nařízena pitva, zesnulý se nestrojí a oblečení vezměte sebou do naší pohřební služby.

Při úmrtí ve zdravotnickém zařízení nebo domovech důchodců apod.

Po oznámení o úmrtí Vaši blízké osoby nás navštivte, případně zavolejte na telefonní číslo 603 501 955. V těchto zařízeních se o zesnulého postará personál a vy si pouze vyzvednete jeho osobní věci. Oblečení na zemřelého je vhodné vzít přímo k nám k sjednání obřadu.

Pohřeb se obvykle koná do jednoho týdne od úmrtí. Rozloučení je možné uspořádat i později, avšak celkové náklady na obřad se tím zvyšují použitím chladícího / mrazícího zařízení.

Dle Zákona O pohřebnictví č. 256/2001 §4 c) se lidské pozůstatky po uplynutí 1 týdne od úmrtí nesmí vystavovat v otevřené rakvi, s vyjímkou konzervovaného mrtvého lidského těla.

Co je potřeba ke sjednání pohřbu?

Ke sjednání pohřbu budete potřebovat:

  • občanský průkaz zesnulého ( pokud je k dispozici)
  • kartičku zdravotní pojišťovny ( pokud je k dispozici)
  • oblečení pro zesnulého – předejte přímo v naší kanceláři
  • občanský průkaz objednavatele pohřbu
  • zálohu na objednané služby

Pozůstalí mají právo na výběr pohřební služby, která zajistí důstojné rozloučení a vše co s tím souvisí. Nejste proto povinni akceptovat výběr pohřební služby, kterou přivolal personál zdravotnického zařízení nebo policie.

Převoz na pitvu, indikovaný lékařem, je hrazen zdravotní pojišťovnou.

Informace pro pozůstalé

Pohřeb

Na obřad ve smuteční síni - do čekárny pro pozůstalé se dostavte 30 minut před začátkem obřadu, kde se domluvíte s obřadníkem na průběhu obřadu a výběru písní, popřípadě s řečníkem na formě proslovu. Zkontrolujte si, prosím, správnost jména, popřípadě i titulu zemřelého, uvedeného na tabulce v obřadní síni. Identifikace zemřelého je možná 30 minut před začátkem obřadu, pokud jsou splněny hygienické podmínky.

Na obřad v kostele se dostavte také 30 minut před začátkem obřadu, kde zkontrolujete smuteční výzdobu, domluvíte se s hudebníky – varhaníkem, příp. dechovou hudbou a s knězem na všem potřebném.

Občanský průkaz a úmrtní list

Občanský průkaz zemřelého se odevzdává při sjednání pohřbu. Po uskutečnění pohřbu bude odevzdán spolu s listem o prohlídce zemřelého na matriku podle místa úmrtí. Na základě těchto dokladů matrika vypíše list úmrtí. Pokud byly spolu s OP přiloženy kopie rodného nebo oddacího listu zemřelého, podle nichž si matrika může ověřit správnost údajů v občanském průkazu, zasílá úmrtní list asi za dva- tři týdny na adresu objednavatele pohřbu.

Žádost o pohřebné

Podmínky nároku na pohřebné

(1) Nárok na pohřebné má osoba, která vypravila pohřeb

a) dítěti, které bylo ke dni smrti nezaopatřeným dítětem, nebo
b) osobě, která byla ke dni smrti rodičem nezaopatřeného dítěte,

jestliže dítě nebo osoba uvedená v písmenu b) měly trvalý pobyt (§ 3) na území České republiky.

(2) Splňuje-li podmínky nároku na pohřebné více osob, náleží tato dávka jen jednou, a to osobě, která uplatní nárok na dávku jako první. Nárok na pohřebné vzniká dnem pohřbení podle zvláštního právního předpisu48a).(Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.)

Pohřebné vyplácí systém státní sociální podpory. Nárok na pohřebné má objednavatel pohřbu splňující výše uvedené podmínky. O pohřebné se žádá na kontaktních místech systému státní a sociální podpory, a to dle místa trvalého bydliště objednavatele pohřbu. K žádosti je nutné předložit úmrtní list spolu s originálem faktury a pokladní stvrzenkou, které jste obdrželi při sjednání pohřbu (potřebné formuláře obdržíte v naší kanceláři).

Pozůstalostní řízení

Pozůstalostní řízení provádí Obvodní(okresní) soud v místě bydliště zemřelého prostřednictvím příslušného notáře, který dědice písemně vyzve k řízení o dědictví.

Důchod

Žádosti o vdovské důchody vyřizuje Okresní správa sociálního zabezpečení. Žádost o vdovský, ev. sirotčí důchod po zemřelém, který byl pracující, sepisuje jeho zaměstnavatel. S žádostí o vdovský důchod je nutno předložit úmrtní a oddací list. Pokud jsou oba manželé důchodci, připojují se k žádosti poslední důchodové výměry. Změna stavu do OP na "vdova - vdovec" provádí matrika v místě bydliště, pokud tak již neučinila matrika, která vystavila úmrtní list. Občanský průkaz se po vyřízení vrací na ohlašovnu České policie v místě bydliště zemřelého.

Na co máte nárok při úmrtí v rodině

V případě úmrtí manžela/manželky, druha/ družky, nebo dítěte máte dle Zákoníku práce č.262/2006 Sb. § 199 na dva dny placeného volna a další placený jeden den na pohřeb.

V případě úmrtí rodičů, sourozenců, rodiče a sourozence jeho manžela,- tchán, tchýně, švagr, švagrová, jakož i manžela dítěte- snacha, zeťě máte nárok na jeden den placeného volna, pokud pohřeb zařizujete, tak ještě den navíc.

Totéž platí u vzdálenějších příbuzných, podmínkou však je, že v době úmrtí s vámi žili v jedné domácnosti- máte nárok na jeden den placeného volna na pohřeb a jeden den na zařízení pohřbu.

Odborné poradenství pro pozůstalé

V zahraničí je poradenství pro pozůstalé již zpravidla plně etablované a je nabízeno jako legitimní služba. Situace u nás je poněkud jiná, byť i v České republice se situace pomalu, ale jistě mění a poradenství pro pozůstalé se postupně konstitucionalizuje. Od roku 2012 existuje státem uznaný hodnotící standard Poradce pro pozůstalé, který jasně nastavuje kritéria pro hodnocení kvality toho, co se u poradce pro pozůstalé považuje za vhodné, co se vyžaduje, aby dodržoval a co nabízel pozůstalým klientům. 

Mgr. Lucie Erbenová

"Nabízím odbornou způsobilost k rozvíjení účinné komunikace, podpory a doprovázení pozůstalých včetně usnadňování procesu truchlení."

V případě zájmu o mé služby mě prosím kontaktujte na tel. čísle: 603 501 955 nebo na emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Profesní kvalifikace je vytvářena Národním ústavem odborného vzdělávání ve spolupráci se sociálními partnery a resortními ministerstvy, obsahuje kvalifikační a hodnotící standard. Kvalifikační standard je dokument, ve kterém je definováno co by držitel dané kvalifikace měl ovládat.

Co dělat když nastalo úmrtí? http://pohrebnisluzbaholice.cz/ Super User

Kontaktujte násvolejte: 466 682 196
nebo 603 501 955

Sjednávání pohřbů mimo otevírací dobu je u nás samozřejmostí... Telefonicky se s námi můžete spojit KDYKOLIV (i o víkendech a svátcích).

PODROBNOSTI
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Analytické cookies
Google analytics
OK
Odmítnout